Pageidavimai, pasiūlymai, pastabos

 • Tėvų (globėjų) teisės:

  • Pasirinkti vaiko buvimo laiką lopšelyje-darželyje.
  • Prašyti direktoriaus sudaryti sąlygas papildomam ugdymui.
  • Dalyvauti savivaldos institucijų veikloje, vaikų ugdymo procese.
  • Gauti informaciją apie vaiko ugdymo sąlygas ir rezultatus. 

  Tėvų (globėjų) pareigos:

  • Sudaryti reikiamas sąlygas vaiko fizinei, protinei, dvasinei, dorovinei ir socialinei raidai.
  • Bendradarbiauti su lopšelio-darželio darbuotojais, sprendžiant vaiko ugdymo ir priežiūros klausimus.
  • Apie vaiko ligą pranešti grupės auklėtojai pirmą ligos dieną.
  • Nustatyta tvarka mokėti už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje.

  Pageidavimų, pasiūlymų, pastabų pateikimo tvarka
  Savo pageidavimus, prašymus ar skundus prašome pateikti raštu ar elektroniniu paštu įstaigos vadovui, adresu: J. Janonio g. 5, LT-76306  Šiauliai arba elektroniniu paštu gluosnis@splius.lt  . Skundo turinys yra konfidencialus, išnagrinėjamas per 10 dienų.

  PAGEIDAVIMUS IR PASIŪLYMUS, GALITE TEIKTI PER ŠIĄ FORMĄ