Mokesčiai ir lengvatos

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimas T-385

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimu Nr. T-385 pakeitimas nuo 2019 m. liepos 4 d. sprendimas Nr. T-304

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimu Nr. T-385 pakeitimas 2020 m. balandžio 2 d. sprendimas Nr. T-91

Mėnesinio atlyginimo dydis už ugdymo aplinkos išlaikymą – 7,24 Eur
Mėnesinį atlyginimą už ugdymo aplinkos išlaikymą sudaro ugdymo aplinkai išlaikyti skirtos išlaidos (patalynei įsigyti ir skalbti, higienos priemonėms, medžiagoms patalpų priežiūrai, inventoriui įsigyti ir kt.). Šio atlyginimo dydis nepriklauso nuo to, kiek valandų per dieną ir kiek dienų per mėnesį vaikas lankė įstaigą, ir yra mokamas už kiekvieną mėnesį, kol nėra nutraukiama mokymo sutartis.

Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugas lopšelyje-darželyje:

 • už patiekalų gamybą –  0,58 Eur
 • už produktus:
  Grupės 1
  maitinimas
  (pusryčiai arba pavakariai)
  1
  maitinimas (pietūs)
  2
  maitinimas (pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir pavakariai)
  3
  maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai)
  4
  maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai, vakarienė)
  Lopšelio grupės 0,42 Eur 0,85 Eur 1,27 Eur 1,69 Eur 1,92 Eur
  Darželio ir priešmokyklinės grupės 0,48 Eur 0,96 Eur 1,44 Eur 1,92 Eur 2,15 Eur

Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas nemokamas:

 • jei šeima gauna socialinę pašalpą;
 • jei šeima patiria socialinę riziką ir (ar) vaikui skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;
 • jei vaikui tą dieną skirtas pritaikytas maitinimas;
 • jei vaikas nelanko įstaigos:
 • dėl ligos ir savaitė po jos;
 • tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu kasmetinių ir nemokamų jų atostogų metu;
 • vasaros mėnesiais, išskyrus vasaros laikotarpį, nurodytą tėvų prašyme, jei jei pageidauja lankyti švietimo įstaigą;
 •  moksleivių atostogų metu;
 • nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejais;
 • kai oro temperatūra yra žemesnė kaip minus 20°C, arba dėl ekstremalių įvykių;
 • kai vienas iš tėvų turi poilsio dienas po pamaininio darbo.

Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu mažinamas 50 procentų:

 •  jeigu šeima augina tris ir daugiau vaikų (kurie yra  iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo pirmai kvalifikacijai įgyti programas arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų programos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą, kol jiems sukaks 24 metai);
 • kai tėvai atlieka privalomąją karo tarnybą;
 • kai vaikui nustatytas neįgalumas;
 • jei vaiką augina tik vienas iš tėvų (vienas yra miręs, jei vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė, vienas iš tėvų yra dingęs be žinios) ir vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.

Dokumentai, kurių pagrindu taikomos atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos, pristatomi įstaigos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui priimant vaiką į ikimokyklinę įstaigą, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – bet kuriuo metu. Laiku nepateikus dokumentų mokestis skaičiuojamas bendra tvarka. Mokestis už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje mokamas už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 20 dienos. Nesumokėto atlyginimo už vaiko išlaikymą išieškojimo tvarkos aprašas

Prašymo forma (dėl ligos, moksleivių atostogų metu, tėvų kasmetinių atostogų ir nemokamų atostogų metu ir kt.).

Prašymo forma (kai taikomos lengvatos (jei šeima gauna soc. pašalpą, šeimoje auga trys ir daugiau vaikų ir kt.)).