Mokesčiai ir lengvatos

 Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas

Šiaulių lopšelio-darželio „Gluosnis“ dėl lengvatos taikymo vidaus tvarkos aprašas

Mėnesinio atlyginimo dydis už ugdymo aplinkos išlaikymą – 10 Eur
Mėnesinį atlyginimą už ugdymo aplinkos išlaikymą sudaro ugdymo aplinkai išlaikyti skirtos išlaidos (grupinėms ugdymo priemonėms, patalynei įsigyti ir skalbti, higienos priemonėms, medžiagoms patalpų priežiūrai, inventoriui įsigyti ir kt.). Šio atlyginimo dydis nepriklauso nuo to, kiek valandų per dieną ir kiek dienų per mėnesį vaikas lankė švietimo įstaigą, ir yra mokamas už kiekvieną mėnesį, kol nėra nutraukiama mokymo sutartis.

Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimą:

 • už patiekalų gamybą –  0,58 Eur
 • už produktus:
  Grupės 1
  maitinimas
  (pusryčiai arba vakarienė)
  1
  maitinimas (pietūs)
  2
  maitinimas (pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir vakarienė)
  3
  maitinimas (pusryčiai, pietūs, vakarienė)
  4
  maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai, vakarienė)
  Lopšelio grupės 0,61 Eur 1,24 Eur 1,85 Eur 2,47 Eur 2,80 Eur
  Darželio ir priešmokyklinės grupės 0,70 Eur 2,10 Eur 2,80 Eur 3,50 Eur 3,24* Eur

Darželio ir priešmokyklinėse grupėse pietų atlyginimo dydis už produktus taikomas Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka ir Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais nemokamo maitinimo įkainiais.

Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas nemokamas:

 • jei tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas praneša įstaigai ir pateikia prašymą dėl vaiko nelankymo;
 • jei šeima gauna socialinę pašalpą, mokamą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 • jei šeimai taikoma atvejo vadyba ir (ar) vaikui skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;
 • jei vaikui skirtas pritaikytas maitinimas ir jis tą dieną maitinamas iš namų atsineštu maistu;
 • jei vaikas nelanko įstaigos:
 • dėl ligos;
 • tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu kasmetinių ir nemokamų jų atostogų metu;
 • vasaros mėnesiais, išskyrus vasaros laikotarpį, nurodytą tėvų prašyme, jei pageidauja lankyti švietimo įstaigą;
 •  mokinių atostogų metu;
 • nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejais;
 • kai oro temperatūra yra žemesnė kaip minus 20°C, arba dėl ekstremalių įvykių;
 • kai vienas iš tėvų turi papildomų poilsio dienų per mėnesį, nes augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba vaikus iki dvylikos metų;
 • kai vienas iš tėvų turi poilsio dienas po pamaininio darbo arba dirba slenkančių darbo grafiku;
 • kai vienas iš tėvų, LR teritorijoje paskelbus karantiną, dirba nuotoliniu būdu.

Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu mažinamas 50 procentų:

 •  jeigu šeima augina tris ir daugiau vaikų (kurie yra  iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo pirmai kvalifikacijai įgyti programas arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų programos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą, kol jiems sukaks 24 metai);
 • kai vienas iš tėvų atlieka privalomąją karo tarnybą;
 • kai vaikui nustatytas neįgalumas;
 • jei vaiką augina tik vienas iš tėvų (vienas yra miręs, jei vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė, vienas iš tėvų yra dingęs be žinios) ir vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.

Dokumentai, kurių pagrindu taikomos atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos, pristatomi įstaigos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui priimant vaiką į ikimokyklinę įstaigą, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – bet kuriuo metu. Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos taikomos nuo pirmosios kito mėnesio dienos, kai šeima įgyja teisę į lengvatą ir kreipiasi dėl jos. Laiku nepateikus dokumentų mokestis skaičiuojamas bendra tvarka. Mokestis už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje mokamas už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 25 dienos.

Nesumokėto atlyginimo už vaiko išlaikymą išieškojimo tvarkos aprašas