Mokesčiai ir lengvatos

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 5 d. sprendimas Nr. T-352 sprendimo pakeitimas T-385

Mėnesinio atlyginimo dydis už ugdymo aplinkos išlaikymą – 7,24 Eur
Mėnesinį atlyginimą už ugdymo aplinkos išlaikymą sudaro ugdymo aplinkai išlaikyti skirtos išlaidos (patalynei įsigyti ir skalbti, higienos priemonėms, medžiagoms patalpų priežiūrai, inventoriui įsigyti ir kt.). Šio atlyginimo dydis nepriklauso nuo to, kiek valandų per dieną ir kiek dienų per mėnesį vaikas lankė įstaigą, ir yra mokamas už kiekvieną mėnesį, kol nėra nutraukiama mokymo sutartis.

Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugas lopšelyje-darželyje:

 • už patiekalų gamybą –  0,58 Eur
 • už produktus:
  Grupės 1
  maitinimas
  (pusryčiai arba pavakariai)
  1
  maitinimas (pietūs)
  2
  maitinimas (pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir pavakariai)
  3
  maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai)
  4
  maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai, vakarienė)
  Lopšelio grupės 0,42 Eur 0,85 Eur 1,27 Eur 1,69 Eur 1,92 Eur
  Darželio ir priešmokyklinės grupės 0,48 Eur 0,96 Eur 1,44 Eur 1,92 Eur 2,15 Eur

Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas nemokamas:

 • jeigu vaikas nelanko įstaigos dėl ligos ir savaitę po jos;
 • tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu kasmetinių jų atostogų metu ir vasaros mėnesiais (ne mažiau kaip 5 darbo dienas iš eilės);
 •  moksleivių atostogų metu;
 • nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejais;
 • kai oro temperatūra yra žemesnė kaip minus 20°C arba dėl ekstremalių įvykių;
 • jei šeima gauna socialinę pašalpą.

Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu mažinamas 50 procentų:

 •  jeigu šeima augina tris ir daugiau vaikų (kurie yra  iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo pirmai kvalifikacijai įgyti programas arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų programos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą, kol jiems sukaks 24 metai);
 • kai tėvai atlieka privalomąją karo tarnybą.

Dokumentai, kurių pagrindu taikomos lengvatos, pateikiami priimant vaiką į ikimokyklinę įstaigą. Laiku nepateikus dokumentų mokestis skaičiuojamas bendra tvarka. Mokestis už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje mokamas už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 20 dienos.

Prašymo dėl atleidimo nuo atlyginimo už vaiko išlaikymą forma