Priėmimas į įstaigą

Vaikai į Šiaulių lopšelį-darželį „Gluosnis“ priimami vadovaujantis Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 6 d. sprendimu Nr. T-356 sprendimo pakeitimas T-383

VAIKŲ PRIĖMIMAS Į ĮSTAIGĄ:

1. Į įstaigą priimami 1-6 metų vaikai ugdytis pagal bendrąją ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo (si) programas.

2. Vaikas į įstaigą priimamas pagal registravimo eilę.

3. Į švietimo įstaigą pirmumo teisė gali būti priimami:
3.1. vaikai, kurie lankė specialiosios paskirties švietimo įstaigą ir tos įstaigos Vaiko gerovės komisija nustatė, kad jam nebereikalinga specialioji pedagoginė pagalba;
3.2. vaikai, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią įstaigą;
3.3. vaikai Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos ir (ar) Švietimo skyriaus teikimu.

4. Atsiradus laisvai vietai, įstaigos vadovas informuoja vaiko tėvus (globėjus) apie laisvą vietą eilės tvarka pagal registraciją Duomenų bazėje.

5. Jeigu į švietimo įstaigą priimti visi norintys, tačiau yra laisvų vietų, į jas gali būti priimami vaikai, registruoti kitose savivaldybėse, jeigu su ta savivaldybe yra sudaryta sutartis dėl išlaidų už vaiko išlaikymą ugdymo įstaigoje apmokėjimo.

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2012-12-13 sprendimas Nr. T-322

6. Informacija apie laisvas vietas viešai skelbiama įstaigoje, įstaigos ir Savivaldybės interneto svetainėje.

7. Vaikui pradedant lankyti įstaigą, turi būti pateikti šie dokumentai:
7.1.  tėvų (globėjų) prašymas;
7.2.  vaiko gimimo liudijimo originalas ir kopija;
7.3.   sveikatos ministro patvirtintas vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a);
7.4.  pažyma apie atsiskaitymą už vaiko išlaikymą įstaigoje (atvykus iš kitos įstaigos).

8. Vaiko priėmimas į įstaigą įforminamas direktoriaus įsakymu, dvišale (vieno iš tėvų (globėjų) ir įstaigos atstovo) ugdymo sutartimi.

9. Vaikai, lankantys įstaigas, gali būti priimami į kitą įstaigą, jei joje yra laisvų vietų.

10. Vaikai perkeliami į kitą grupę arba išbraukiami iš įstaigos sąrašų įstaigos vadovo įsakymu tėvams (globėjams) pateikus prašymą.

11. Grupės formuojamos nuo einamųjų metų gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d. Į laisvas vietas vaikai priimami visus metus.

Prašymo forma dėl priėmimo į lopšelį-darželį

Prašymo forma dėl vaiko registravimo į eilę įstaigos duomenų bazėje