Priėmimas į įstaigą

Vaikai į Šiaulių lopšelį-darželį „Gluosnis“ priimami vadovaujantis Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T-459

VAIKŲ PRIĖMIMAS Į ĮSTAIGĄ:

1. Vaikas į įstaigą priimamas pagal registravimo eilę.

2. Į švietimo įstaigą pirmumo teisė gali būti priimami:
2.1. vaikai, kurie lankė specialiosios paskirties švietimo įstaigą;
2.2. vaikai, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią įstaigą;
2.3. vaikai Savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų ir (ar) Švietimo skyriaus teikimu;

2.4. vaikai, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas.

3. Atsiradus laisvai vietai, įstaigos vadovas informuoja vaiko tėvus (globėjus) apie laisvą vietą eilės tvarka pagal registraciją Duomenų bazėje.

4. Jeigu į švietimo įstaigą priimti visi norintys, tačiau yra laisvų vietų, į jas gali būti priimami vaikai, registruoti kitose savivaldybėse, jeigu su ta savivaldybe yra sudaryta sutartis dėl išlaidų už vaiko išlaikymą ugdymo įstaigoje apmokėjimo.

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2012-12-13 sprendimas Nr. T-322

5. Informacija apie laisvas vietas viešai skelbiama įstaigos ir Savivaldybės interneto svetainėje.

6. Priimant vaiką į įstaigą, jo deklaruota gyvenamoji vieta su vienu iš tėvų (globėjų) turi būti Šiaulių mieste, sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka turi būti patikrinta vaiko sveikata ir pateikti šie dokumentai:
6.1.  tėvų (globėjų) prašymas dėl vaiko priėmimo į įstaigą;
6.2.  vaiko gimimo liudijimo originalas ir kopija;
6.3.  pažyma apie atsiskaitymą už vaiko išlaikymą įstaigoje (jei vaikas atvyko iš kitos įstaigos).

7. Vaiko priėmimas į įstaigą įforminamas direktoriaus įsakymu, dvišale (vieno iš tėvų (globėjų) ir įstaigos atstovo) ugdymo sutartimi.

8. Vaikai, lankantys švietimo įstaigas, gali būti priimami į kitą švietimo įstaigą, jei joje yra laisvų vietų.

9. Vaikai perkeliami iš vienos grupės į kitą grupę arba išbraukiami iš įstaigos vaikų sąrašų įstaigos vadovo įsakymu tėvams (globėjams) pateikus prašymą.

10. Grupės formuojamos nuo einamųjų metų kovo 1 d. iki rugsėjo 1 d. Į laisvas vietas vaikai priimami visus metus.

Prašymo forma dėl priėmimo į lopšelį-darželį

Prašymo forma dėl vaiko registravimo į eilę įstaigos duomenų bazėje