Priėmimas į įstaigą

Vaikai Šiaulių miesto į Šiaulių lopšelį-darželį „Gluosnis“ priimami vadovaujantis Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. T-87, 2022 spalio 6 d. sprendimo pakeitimas T-363

Vaikai kitos savivaldybės į Šiaulių lopšelį-darželį „Gluosnis“ priimami vadovaujantis Atsiskaitymo už suteiktas ugdymo paslaugas tvarkos aprašu

VAIKO REGISTRAVIMO Į EILĘ DARŽELIO DUOMENŲ BAZĘ, NUORODA https://www.vaikuregistracija.lt/siauliai/bendra_registracija.php

VAIKŲ PRIĖMIMAS Į ĮSTAIGĄ:

1. Vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota arba pateikta būsto nuomos sutartis Šiaulių mieste, į konkrečią švietimo įstaigą priimami pagal registravimo eilę.

2. Į švietimo įstaigą pirmumo teisė gali būti priimami:
2.1. vaikai, kurių šeimai taikoma atvejo vadyba;

2.2. vaikai, kuriems skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;

2.3. vaikai, kurie lankė specialiosios paskirties švietimo įstaigą;

2.4. vaikai, kurių brolis (įbrolis) ar (ir) sesuo (įseserė) einamaisiais metais lanko ar lankys tą pačią įstaigą;

2.5. vaikai, kuriuos augina vienas iš tėvų (jei vienas yra miręs, jei vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė, jei vienas iš tėvų yra dingęs be žinios);

2.6. vaikai, kurių vienas iš tėvų (globėjų) atlieka privalomąją ar profesinę karo tarnybą.

3. Atsiradus laisvai vietai, tą pačią dieną įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo informuoja vaiko tėvus (globėjus) apie laisvą vietą eilės tvarka pagal registraciją Duomenų bazėje.

4. Jeigu į švietimo įstaigą, išskyrus regionines švietimo įstaigas, priimti visi norintys vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Šiaulių mieste, tačiau yra laisvų vietų, į jas gali būti priimami vaikai, registruoti kitose savivaldybėse, jeigu su ta savivaldybe yra sudaryta sutartis dėl išlaidų už vaiko išlaikymą ugdymo įstaigoje apmokėjimo.

5. Informacija apie laisvas vietas viešai skelbiama įstaigos ir Savivaldybės interneto svetainėje.

6. Priimant vaiką į švietimo įstaigą, jo deklaruota gyvenamoji vieta su vienu iš tėvų (globėjų) turi būti Šiaulių mieste, sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka turi būti patikrinta vaiko sveikata.
7. Prašymai dėl vaiko priėmimo į švietimo įstaigą priimami popieriniu ir (ar) elektroniniu būdu (pasirašyti galiojančiu elektroniniu parašu) nuo einamųjų metų kovo 1 d. Švietimo įstaigos direktoriaus įsakymu patvirtintoje prašymo formoje.

PRAŠYMO FORMA DĖL PRIĖMIMO Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ

8. Vaiko priėmimas į švietimo įstaigą įforminamas direktoriaus įsakymu, dvišale (vieno iš tėvų (globėjų) ir įstaigos atstovo) sutartimi ugdytis pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

9. Vaikai, lankantys švietimo įstaigas, gali būti priimami į kitą švietimo įstaigą, jei joje yra laisvų vietų.

10. Švietimo įstaigoje vaikai perkeliami iš vienos grupės į kitą grupę arba išbraukiami iš švietimo įstaigos vaikų sąrašų švietimo įstaigos vadovo įsakymu tėvams (globėjams) pateikus prašymą.

10. Grupės formuojamos nuo einamųjų metų balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Į laisvas vietas vaikai priimami visus metu.