Šiaulių lopšelio-darželio „Gluosnis“ vadovų, pedagogų, švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos kėlimas kursuose Italijoje

birželio 05, 2024

Šiaulių lopšelio-darželio „Gluosnis“ vadovų, pedagogų, švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos kėlimas kursuose Italijoje „Italijos švietimo sistemos patirtys įgyvendinant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų įtrauktį“

 

Įgyvendinant programos „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projektą Nr. 2023-1-LT01-KA121-SCH-000121517, 2024 m. gegužės 6–10 d. Šiaulių lopšelio-darželio „Gluosnis“ vadovai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose-mokymuose Italijoje „Italijos švietimo sistemos patirtys įgyvendinant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų įtrauktį“ („Italian educational system’s experiences in the field of sociocultural inclusion of children with special needs“). Vizito tikslas: įgyti žinių apie Italijos švietimo sistemą ir įtraukųjį ugdymą, tobulinti profesines ir strateginio valdymo kompetencijas, susipažinti su gerosiomis Italijos švietimo įstaigų praktikomis. Mokymai-kursai finansuojami „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo programa, projekto Nr. 2023-1-LT01-KA121-SCH-000121517 lėšomis.

Šiaulių lopšelio-darželio „Gluosnis“ vadovų, pedagogų, švietimo pagalbos specialistų komanda dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose Mesinoje (Sicilija, Italija), lankėsi Skaletta Zaclea savivaldybėje Sicilijoje, kur delegaciją priėmė Annalisa Cordaro ir vicemeras Domenico Cifala. Jie supažindino su Italijos švietimo sistema, ikimokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programomis, įtraukiojo ugdymo organizavimu, šalies bei regiono švietimo politika. Italijos specialistų sukaupta patirtis organizuojant įtraukųjį ugdymą tęsiasi daugiau negu 50 metų, todėl yra strategiškai sisteminga ir dėl turimo įdirbio profesionali.

Vadovai, pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai įgijo teorinių bei praktinių žinių apie įtrauktį Italijos švietimo sistemoje, tobulino savo profesines ir strateginio valdymo kompetencijas, praktiškai išbandė naujas mokymo technikas ir metodikas, patobulino savo šnekamosios anglų kalbos ir skaitmeninio raštingumo įgūdžius, išmoko italų kalbos žodžių. Delegacija susitiko su įvairių sričių specialistais ir dalyvavo interaktyviuose kursuose-mokymuose, kuriuose buvo analizuojamos kasdienės situacijos ir problemos, su kuriomis susiduria Italijos pedagogai dirbdami su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais ugdytiniais. Be to, mokymų dalyviai stebėjo, kaip Italijos pedagogai sprendžia multikultūriškumo ir daugiakalbystės iššūkius. Kiekvieną dieną mokymų pabaigoje vyko veiklų aptarimai, diskusijos ir refleksija.

Kursuose dalyvavę įstaigos vadovai, pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai įgytas teorines žinias, įgūdžius bei patirtis pritaikys savo įstaigoje atliepdami individualius ugdytinių poreikius ugdymo procese, kiekvienam vaikui teikdami jam reikalingą paramą, švietimo pagalbą, skatindami aktyvų mokymąsi ir kiekvieno įtrauktį.

Naudojant įvairias mokymosi strategijas ir adaptyvias technologijas, bus užtikrinta, kad visi ugdytiniai, nepaisant jų gebėjimų, turėtų lygias galimybes sėkmingai mokytis. Pasidalindami su kolegomis kursų metu įgytomis naujomis žiniomis, patirtimis, idėjomis ir metodais, pedagogai galės tobulinti savo įgūdžius ir kurti dar įtraukesnę mokymosi aplinką visiems. Bendradarbiaujant bus parengtos ir įgyvendintos novatoriškos ugdymo programos, atliepiančios ugdytinių poreikius ir padedančios jiems pasiekti geriausių rezultatų.

Be mokymosi veiklų, dalyviai turėjo galimybę pažinti Sicilijos kultūrą ir istoriją, aplankyti žymius regiono miestus ir vietoves, susipažinti su socialiniu-kultūriniu siciliečių gyvenimu, darančiu įtaką įtraukiojo ugdymo organizavimui.

Kursai baigėsi baigiamąja sesija, kurios metu buvo aptarti savaitės veiklos rezultatai ir generuojamos naujos idėjos, kaip įgytą patirtį pritaikyti savo ugdymo įstaigoje. Dalyviams buvo įteikti pažymėjimai ir Europasai, patvirtinantys jų dalyvavimą ir įgytas kompetencijas.

Šis mobilumo vizitas praturtino Šiaulių lopšelio-darželio „Gluosnis“ pedagogų turimas žinias ir suteikė naujų žinių, patirčių ir idėjų įtraukiojo ugdymo organizavimo srityje, o Sicilijos kultūros ir istorijos pažinimas praplėtė pedagogų kultūrinį akiratį ir suteikė įkvėpimo kasdieniniam darbui.

 

Projektą finansuoja  „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo programa, projekto Nr. 2023-1-LT01-KA121-SCH-000121517

 

Straipsnį parengė:

Aušra Adomaitienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Gluosnis“ vyresnioji logopedė

Ilona Stuknienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Gluosnis“ vyresnioji socialinė pedagogė

 

Šis straipsnis atspindi tik autorių nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingos už jame pateiktą informaciją.