Vidaus auditas

Vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro įsakymu nuo 2005 metų (2005-07-22 Nr. ISAK-1557), visose ikimokyklinio ugdymo įstaigose rekomenduojama taikyti vidaus audito metodiką. Vidaus auditą lopšelyje-darželyje atlieka direktoriaus įsakymu patvirtinta (Šiaulių lopšelio-darželio „Gluosnis“ direktoriaus 2016-01-25 įsakymu Nr. V-5) vidaus audito darbo grupė. Grupės koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zita Leliukienė.

2016 m. „plačiojo“ audito ataskaita

2017 m. „plačiojo“ audito ataskaita